اعتراضات سراسری؛ فرید مرادی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

روز شنبه هشتم بهمن ماه، فرید مرادی دانشجوی بازداشتی، پس از تحمل ۸۲ روز بازداشت با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

به خواندن ادامه دهید